Czwarte spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji

06.03.2018

05.03.2018r. odbyło się czwarte spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Tematem przewodnim spotkania było omówienie szczegółowego zakresu planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Członkom Zespołu zostały zaprezentowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz pozostałe założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, w szczególności system zarządczy oraz sposób monitoringu i ewaluacji programu.
Członkowie Zespołu brali również udział w głosowaniu nad poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi i wypowiadali się na temat obszarów, które poddane zostaną rewitalizacji. Dyskusja na temat obszarów toczyła się w odniesieniu do wyników przeprowadzonej diagnozy społeczno- gospodarczej. Prace analityczne prowadzone w oparciu o dane statystyczne pozwoliły na wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte procesami rewitalizacyjnymi, ze względu na występowanie znacznych problemów społecznych.
Powyższe kwestie zostały poddane dyskusji podczas spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji, a efektem spotkania było finalne określenie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu, a także obszaru rewitalizacji.

Autor: s.ps