Dodatkowe pieniądze na zadania profilaktyczne

29.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W ramach konkursu planowane jest przeznaczenie 100 tysięcy złotych stowarzyszeniom, które złożą oferty dotyczące proponowanych zakresów.

 Ogłoszony otwarty konkurs ofert jest zapowiadanym przyznaniem dodatkowych 100 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z terenu Gminy Wschowa. W ramach konkursu wydzielono pięć zakresów działań, na które można ubiegać się o dofinansowanie:

 - Zadanie 1: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej (indywidualna psychoterapia osób uzależnionych, mediacja, itp.) – wysokość zabezpieczonych środków 10 000 zł.

- Zadanie 2: Upowszechnianie informacji, realizacja kampanii, programów i działań dotyczących zjawisk i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach – wysokość zabezpieczonych środków 5 000 zł.

- Zadanie 3: Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia – wysokość zabezpieczonych środków 48 000 zł.

- Zadnie 4: Wspierania działalności środowisk abstynenckich - – wysokość zabezpieczonych środków 7 000 zł.

- Zadanie 5: Wspieranie aktywności osób starszych – wysokość zabezpieczonych środków 30 000 zł.

Oferty w ramach konkursu należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, do dnia 29 lipca tego roku do godziny 12.00. Zadanie musi zostać zrealizowane do 31.12.2020 roku. Oferty należy przygotować na załączonym w ogłoszeniu wzorze i składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Do oferty musi zostać dołączony aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, kopia statutu poświadczona za zgodność z oryginałem. Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: olek