Drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji

23.02.2018

 21.02.2018r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, tym samym rozpoczęto II etap prac nad programem rewitalizacji, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów i obiektów centrum miasta, poprzez działania przestrzenne, urbanistyczne, społeczne i ekonomiczne. Podczas spotkania omówiono uwarunkowania pozyskania wsparcia zewnętrznego na realizację projektów rewitalizacyjnych. Wskazano, że logika powiązań kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych musi obejmować oddziaływania projektów na sferę społeczną, przestrzenną i gospodarczą.
Rewitalizacja finansowana z funduszy UE w latach 2014-2020 ma wymiar prospołeczny. Wymagane jest, aby projekty infrastrukturalne łączyły się ze społecznymi i mogły razem wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców. Dlatego projekty rewitalizacyjne wskazane w Programie Rewitalizacji powinny szczególnie odnosić się do kwestii społecznych.

Autor: s.ps