Konsultacje społeczne programów współpracy z NGO's

08.10.2021

Szanowni Państwo na podstawie art. 5a, ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2021 poz. 1372), Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wydane zostały zarządzenia dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych nowych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi na rok 2022. 

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Gminie Wschowa

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Na opinie przesłane pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa lub e-mailem na adres sekretariat [dot] umigatwschowa [dot] pl czekamy do 20 października br. 

Autor: olek