Krajowe eliminacje do konkursu „Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

06.08.2020

Rusza kolejna edycja organizowanego co roku przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) konkursu „Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA), w którym mogą wziąć udział m.in. organizacje pozarządowe. Temat tegorocznej edycji to „Zapobieganie zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne/klanowe”. Projekty konkursowe powinny zatem być ukierunkowane na temat przestępczości w grupach, których struktura budowana jest na relacjach rodzinnych, wspólnym pochodzeniu etnicznym czy migracyjnym.

Projekty do konkursu ECPA mogą być zgłaszane przez następujące podmioty:

1)     komórkę organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2)     Komendę Główną Policji;

3)     Komendę Główną Straży Granicznej;

4)     Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej;

5)     urząd wojewódzki,

6)     jednostkę samorządu terytorialnego,

7)     organizację pozarządową lub podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), nieprowadzące działalności gospodarczej,

8)     inny urząd administracji rządowej, którego zakres działania związany jest z tematem konkursu ECPA.

Każdy z wskazanych podmiotów może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Prace należy składać do 7 września.

Nagrodę główną stanowi kwota 10 000 euro. Ponadto przewidziane jest przyznanie dwóch nagród po 5 000 euro dla wyróżnionych projektów. Więcej informacji, pliki do pobrania: regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, arkusz oceny projektu i regulamin przyznawania nagród, dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci-.

 

Autor: zuzanna