STARTUJ Z FIO

13.05.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego rozpoczynają nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO- lubuskie lokalnie”

TERMIN I MIEJSCE NABORU

15.04.2020 r.- 17.05.2020 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio [dot] lubuskieatgmail [dot] com do godziny 23:59

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA KONKURS 280 000,00 zł

MAKSYMALNA WARTOŚĆ MIKRODOTACJI

Młode organizacje pozarządowe, w tym Patroni grup nieformalnych/samopomocowych- do 5 000,00 zł Grupy nieformalne/samopomocowe- do 4000,00 zł

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA MIKRODOTACJĘ?

1.Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru do 30 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku o mikrodotację oraz koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w tym okresie w KRS lub w rejestrze ARMiR. Roczny przychód tych podmiotów za poprzedni zakończony rok obrotowy nie może przekraczać 25 000,00zł.

2. Grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej.

3. Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub samopomocowej (min.3 osób) podejmującej działania w sferach pożytku publicznego, a nie posiadającej osobowości prawnej.

PRZEZNACZENIE MIKRODOTACJI 1. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji m.in. na: 1.1 rozwój organizacji, w tym na: sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji,

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, 1.2 realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW.
2. Patroni/Grupy nieformalne/samopomocowe na realizację lokalnych przedsięwzięć (zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 UoDPPioW), bez możliwości zakupu środków trwałych.

KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU PROJEKTÓW 1. Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie (załączniki: karty oceny). 2. Sposób wyboru projektów został opisany w Regulaminie konkursu.

UWAGA!

Termin realizacji wybranych wniosków/projektów nie może być dłuższy niż do 30 października 2020 r.

KONTAKT Biuro Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”, ul. Lipowa 1 66-003 Zabór; www.miedzyodraabobrem.pl tel: 603 505 517; fio [dot] lubuskieatgmail [dot] com

Biuro Fundacji Rozwoju Holistycznego, ul. Traugutta 6 , 66-400 Gorzów Wlkp.; www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl tel: 600 676 083; fundacja [dot] frhatgmail [dot] com;

W związku z pandemią koronawirusa wprowadzone zostały ograniczenia w działalności biur operatorów. Do odwołania prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy.

Autor: dawid