Warsztaty rewitalizacyjne

26.02.2018

W dniach 21-23.02.2018r. odbyły się warsztaty rewitalizacyjne połączone ze spacerami studyjnymi. Zgodnie z harmonogramem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji warsztaty odbyły się w Przyczynie Górnej (21.02.br.), Lginiu (22.02.br.) oraz we Wschowie (22-23.02.br).
W ramach opracowywania programu rewitalizacji zrealizowane zostały działania partycypacyjne, które miały na celu szerokie włączenie społeczności lokalnej w podjęcie działań zmierzających do odnowy obszaru gminy, poprzez eliminację deficytów, które zostały wskazane w ramach prowadzonego procesu diagnozy społeczno- gospodarczej.
Celem warsztatów było zaprezentowanie mieszkańcom założeń rewitalizacji, a także koncepcji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jednakże najważniejszą częścią spotkania była praca warsztatowa w grupach, która pozwoliła na poznanie potrzeb społeczności lokalnej, deficytów obszaru oraz wskazanie konkretnych projektów, które byłyby odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.
Mieszkańcy biorący udział w spotkaniach dyskutowali na temat założeń poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz potrzeb mieszkańców w zakresie aktywizacji osób starszych, zapewnienia miejsc rekreacyjnych. Ponadto poruszony został temat aktywizacji mieszkańców na rzecz realizacji projektów określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Według osób biorących udział w warsztatach, możliwość partycypacyjności w zakresie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych powinna być skoncentrowana na organizacjach pozarządowych, które prowadzą działalność na terenie Wschowy.
Wnioski wypracowane w ramach warsztatów zostaną wykorzystane w ramach tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 – 2022.

Autor: s.ps