Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej

24.03.2023

 

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

30 marca 2023 r. o godz. 1000

odbędzie się w Sali Posiedzeń

Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

LI SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcieprotokołu L Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok. (druk 500)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVIII/418/2022Rady Miejskiej we Wschowie
  z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2023 - 2030. (druk 501)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców. (druk 493)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmowania tymczasowych pomieszczeń przez Gminę Wschowa. (druk 494)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu korzystania z samoobsługowych szaletów publicznych położonych we Wschowie przy ul. Poprzecznej i Placu Grunwaldu. (druk 495)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (druk 496)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2023 roku. (druk 497)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie intencji wyrażenia zgody na zaliczenie dróg wewnętrznych kolidujących
  z inwestycją do kategorii dróg publicznych oraz na nieodpłatne przejęcie dróg niższej kategorii, wybudowanych w ramach „Budowy obwodnicy miejscowości Wschowa w ciągu drogi krajowej nr 12”.  (druk 498)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Wschowa
  do realizacji części zadania publicznego. (druk 499)
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wschowie

 

/-/ Hanna Knaflewska - Walkowiak

 

Autor: dominika