Biuro Budżetu i Finansów

Biuro Budżetu i Finansów 

pracownicy:
Barbara Wesołowska - Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa, telefon: 65 540 86 26
Andrzej Korzan (główny księgowy), telefon: 65 540 86 51

Katarzyna Leśniewicz-Dąbrowska (planowanie budżetowe), telefon: 65 540 86 52
Wioletta Świderska (księgowość), telefon: 65 540 86 55
Małgorzata Kuczkowiak, telefon: 65 540 86 68
Beata Szymańska,
Violetta Lisiak, telefon: 65 540 86 54
Monika Kleinschmidt,

Do zadań Biura Budżetu i Finansów należy:

1.    prowadzenie rachunkowości jednostki;

2.    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3.    dokonywanie wstępnej kontroli:
1)    zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
2)    kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4.    przygotowanie planu finansowego Urzędu i jego zmian na podstawie przedłożonych wniosków;

5.    nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

6.    sporządzanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych;

7.    prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług, w zakresie w jakim Gmina jest podatnikiem podatku VAT;

8.    generowanie scentralizowanego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) i sporządzanie scentralizowanej deklaracji VAT;

9.    prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wykonania budżetu Gminy i Urzędu;

10.    w zakresie obsługi kasy:
1)    przyjmowanie wpłat do kasy, wystawianie potwierdzeń wpłat oraz dokonywanie wypłat na podstawie przedłożonych i zatwierdzonych do wypłaty rachunków, list płac, zaliczek,
2)    rozliczanie inkasenta opłaty targowej z pobranych opłat,
3)    odprowadzanie przyjętej gotówki do banku,
4)    sporządzanie raportów kasowych,
5)    ewidencja i gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
6)    dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych,
7)    ewidencja obrotu na kasie fiskalnej;

11.    sporządzanie analizy realizacji budżetu oraz wnioskowanie w sprawach jego zmian lub blokowania planowanych wydatków budżetu;

12.    opracowywanie niezbędnych zestawień dochodów i przychodów, wydatków i kosztów dla potrzeb prowadzenia analiz ekonomicznych i finansowych;

13.    zarządzanie długiem, lokowanie wolnych środków pieniężnych w wybranych bankach;

14.    realizowanie zobowiązań i należności na podstawie przyjmowanych od pracowników merytorycznych dokumentów finansowych (umowy, faktury, noty, delegacje itp.) zgodnie z planem finansowym;

15.    kontrola prawidłowości i terminowości rozliczeń z kontrahentami;

16.    przyjmowanie oraz sprawdzanie zgodności dokumentów księgowych:
1)    pod względem formalnym polegającym na ocenie, czy treść i forma dokumentu księgowego jest zgodna z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami jednostki oraz, czy dokument został, sprawdzony i potwierdzony podpisem przez właściwe osoby,
2)    pod względem rachunkowym polegającym na sprawdzeniu poprawności arytmetycznej obliczeń,
3)    pod względem finansowym, czy jest zgodność z zawartą umową i aneksami oraz z terminem wykonania, czy załączono dokumenty wskazane w umowie, a w szczególności protokoły odbioru, kosztorysy;

18.    dekretowanie i kompletowanie dokumentów księgowych;

19.    prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania wydatków;

20.    prowadzenie ewidencji księgowej wydatków strukturalnych;

21.    prowadzenie ewidencji księgowej w systemie finansowo – księgowym rachunków i rejestru faktur;

22.    terminowe dokonywanie zapłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań;

23.    kontrola nad środkami finansowymi na rachunkach bankowych w celu terminowego dokonywania zapłaty;

24.    obsługa finansowa programów unijnych, dotacji celowych i innych oraz współpraca przy ich rozliczaniu;

25.    analiza należności i zobowiązań, wystawianie upomnień i potwierdzeń sald oraz przekazywanie radcy prawnemu właściwej dokumentacji spraw spornych;

26.    rozliczanie inwestycji zakończonych:
1)    sprawdzanie rozliczenia kosztów z dokumentami księgowymi,
2)    sprawdzanie prawidłowości dokumentu OT, LT, PT, PR oraz wprowadzanie środków trwałych na majątek Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

27.    prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie ich umorzenia;

28.    ustalanie zasad przeprowadzania, rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych jednostki zgodnie z obowiązującą instrukcją inwentaryzacyjną, prowadzenie księgi inwentarzowej;

29.    prowadzenie ewidencji zaliczek pracowników oraz czuwanie nad terminowym ich rozliczaniem;

30.    prowadzenie wykazu zabezpieczeń należytego wykonania umów, zwalnianie kaucji gwarancyjnych wraz z odsetkami;

31.    prowadzenie czynności niezbędnych do sporządzania bilansów: budżetu Gminy i jednostki po zakończeniu roku budżetowego;

32.    w zakresie funduszu sołeckiego:
1)    naliczenie wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego do wydatkowania przez poszczególne sołectwa w następnym roku budżetowym,
2)    ujęcie w uchwale budżetowej przedsięwzięć wynikających z wniosków sołectw,
3)    kontrola prawidłowości wydatkowania środków na przedsięwzięcia wskazane przez sołectwa oraz ujęcia ich w ewidencji i sprawozdawczości,
4)    złożenie wniosku przez Gminę o zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego;
5)    sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6)    przygotowywanie sprawozdań, zestawień, raportów oraz innych dokumentów finansowo – księgowych na potrzeby organów kontrolnych;
7)    gromadzenie, kwalifikowanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów finansowych;
8)    współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Zielonej Górze;
9)    udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych;
10)    controlling finansowy urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Biuro przy znakowaniu spraw używa symbolu BB.

Publikacja: s.ps