Biuro Inwestycji i Infrastruktury

 

Patrycja Sobczuk
Stanowisko ds. inwestycji
 
Barbara Kuźniak
Stanowisko ds. utrzymania infrastruktury i rozliczeń 
 
Grzegorz Panfiło
Stanowisko ds. inwestycji
 
Justyna Szewczyk
Stanowisko ds. inwestycji
 
Do zadań Biura Inwestycji i Infrastruktury należy w szczególności:
 1. opracowywanie planów rocznych oraz wieloletnich programów inwestycyjnych
  w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gminy,
 2. koordynowanie i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania inwestycji wspólnych,
 3. koordynowanie działań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie kluczowych inwestycji i przedsięwzięć, współpraca w przygotowywaniu projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych oraz współpraca z jednostkami zewnętrznymi,
 4. obsługiwanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych i remontów, w tym:
 • nadzór oraz bieżąca kontrola rzeczowo—finansowa wydatków na inwestycje,
 • ustalanie zakresu opracowań projektowych, niezbędnych do realizacji zadań
  w poszczególnych latach,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów wykonawców prac projektowych, ekspertyz, wytyczeń geodezyjnych oraz innych do wartości zamówienia niewymagającego zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzanie umów na wykonanie prac projektowych, ekspertyz, opracowań geodezyjnych i innych do wartości zamówienia nie wymagającego zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczanie,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia postępowań
   w trybie zamówień publicznych w tym zawarcia umów na usługi/dostawy i roboty budowlane w zakresie prac prowadzonych przez biuro,
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania inwestycji do realizacji,
 • przygotowywanie spraw związanych z pozyskiwaniem terenów przewidzianych pod inwestycje, niezbędnych dla właściwej realizacji inwestycji,
 • przeprowadzanie negocjacji w sprawach dotyczących wejścia w teren w zakresie prowadzonych inwestycji,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz właściwymi jednostkami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, w spełnieniu warunków stawianych przez nie na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji,
 • udział w radach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji oraz ocena kompletności dokumentacji i uzgodnień,
 • organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami,
 • bieżąca kontrola zgodności prowadzonych inwestycji z harmonogramami oraz dokumentacją techniczną inwestycji,
 • przygotowywanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych,
 •  udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz nadzorowanie zgodności zgłaszanych do odbioru robót z warunkami umowy,
 • Przeglądy gwarancyjne zrealizowanych zadań,
 • załatwianie sporów związanych z realizacją inwestycji w terenie,
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji przeprowadzonych inwestycji, 
 • koordynacja rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych,
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań ze stanu przygotowania
  i realizacji inwestycji,
 • rozliczanie rzeczowo-finansowe zadań realizowanych w zakresie procesów inwestycyjnych.
5. Wykonywanie zadań w zakresie administrowania infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i infrastruktury technicznej:
 • bieżąca kontrola stanu nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów, ciągów komunikacyjnych oraz realizacja ich bieżącej konserwacji, napraw cząstkowych
  i remontów,
 • kontrola okresowa drogowych obiektów pozostających we władaniu Gminy oraz realizacja bieżącej konserwacji, napraw i remontów,
 • kontrola widoczności na przejazdach kolejowych,
 • utrzymanie oznakowania dróg gminnych (pionowego, poziomego, nazw ulic),
 • wykonywanie analiz ruchu drogowego i przeprowadzanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych w celu poprawy komunikacji i bezpieczeństwa ruchu, rozliczanie zadań, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • zatwierdzanie i uzgadnianie projektów zmiany organizacji ruchu,
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
 • wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych oraz kontrola sposobu i jakości robót związanych z przywracaniem pasa do stanu pierwotnego,
 • uzgadnianie przebiegu infrastruktury technicznej w drogach gminnych publicznych
  i drogach wewnętrznych stanowiących własność gminy,
 • naliczanie opłat za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń nie związanych     z funkcjonowaniem drogi,
 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie dróg gminnych,
 • wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków-komunikacja zbiorowa,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej,
 • wydawanie zezwoleń na umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
 • uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
 • kontrola stanu oświetlenia będącego własnością Gminy Wschowa oraz realizacja bieżącej konserwacji, napraw i remontów,
 • przygotowywanie do zawarcia umów z wykonawcami o wykonanie napraw oświetlenia będącego własnością Gminy Wschowa,
 • zgłaszanie awarii oświetlenia należącego do Enea za pomocą platformy zgłoszeniowej,
 •  występowanie w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień umowy zawartej z ENEA S.A. na wykonanie usługi oświetleniowej,
 • przygotowywanie wniosków o warunki przyłączenia do sieci,
 • nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej gminy, koordynowanie działań w zakresie prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, cieplnych, gazowniczych oraz telekomunikacyjnych,
 • załatwianie sporów związanych z realizacją zadań biura w terenie.
 • opracowywanie planów inwestycyjnych gminy w zakresie rozbudowy sieci infrastrukturalnych podległych gminie,
 • koordynowanie i uzgadnianie planów inwestycyjnych i remontowych zarządców sieci infrastrukturalnych,
 • wydawanie decyzji nakazujących właścicielom nieruchomości wykonanie obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i nadzór nad ich wykonaniem,
 • współpraca z zarządcami sieci infrastrukturalnych w zakresie bieżącego utrzymania sieci na terenie gminy,
 • podejmowanie działań w zakresie usuwania bieżących awarii sieci.
 • udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych,
 • rozliczanie rzeczowo-finansowe zadań realizowanych w zakresie infrastruktury drogowej i technicznej.

Publikacja: s.ps