Biuro Oświaty i Spraw Społecznych

 

Anna Wiśniewska
Dyrektor Biura
 
 
Magdalena Liszatyńska
Stanowisko ds. oświaty
 
Małgorzata Piekarczyk
Stanowisko ds. oświaty
 
Weronika Karolczyk
 
 
REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH

Monika Leisner-Paliwoda
Kierownik Referatu Spraw Społecznych
 
 
Beata Podhajska
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 
Roksana Brzechwa
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 
 
Mirosław Rotkiewicz
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
 
  
Weronika Zdęga
Stanowisko ds. społecznych
 
 
Bartosz Pojasek
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych
 
 
 
Do zakresu działania pracowników Biura Oświaty i Spraw Społecznych należy w szczególności:
1. w zakresie oświaty:
 1. prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem zadań i kompetencji
  w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych oraz przedszkoli, wynikających
  z Prawa oświatowego,
 2. prowadzenie dokumentacji w zakresie funkcjonowania przedszkoli i szkół niepublicznych,
 3. prowadzenie spraw w zakresie zbierania, przetwarzania, przekazywania zbiorów danych w ramach systemu informacji oświatowej,
 4. prowadzenie spraw w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 a zwłaszcza: prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wybieranie i zatrudnianie dziennych opiekunów oraz prowadzenie wykazu dziennych opiekunów, występowanie z wnioskiem o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych,
 5. zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
 6. przygotowywanie projektów umów na dowozy szkolne oraz uczestnictwo
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowozy szkolne,
 7. rozliczanie dotacji celowej dla niepublicznych żłobków, przedszkoli i szkół,
 8. przygotowywanie sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wschowa,
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku nauki,
 10. koordynacja, monitorowanie realizacji planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Wschowa,
 11.  sporządzanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy oświatowej,
 12.  przygotowywanie wniosków i sprawozdań o udzielenie wsparcia finansowego
  z Programów Rządowych w obszarze oświaty,
 13. przyjmowanie wniosków dot. zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dotowanych dla szkół, przygotowanie dokumentacji, przelewów, rozliczeń
  z placówkami i Kuratorem oświaty,
 14. sporządzenie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
 15. przygotowywanie projektów sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
 16. przygotowywanie sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych,
 17. przygotowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wschowa,
 18. rozliczanie dotacji celowej dla niepublicznych przedszkoli, żłobków i szkół,
 19. przygotowywanie sprawozdania z wyliczenia średniej wysokości 5% odpisu na jednego nauczyciela w Gminie Wschowa,
 20. prowadzenie rejestru urlopów dyrektorów szkół podstawowych oraz przedszkoli,
 21. przygotowywanie sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 22. koordynacja delegacji dyrektorów szkół i przedszkoli,
 23. przyjmowanie i weryfikacja wniosków dot. zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przygotowywanie dokumentacji (decyzje, zaświadczenia, zestawienia, przelewy, rozliczenia z Kuratorem oświaty. Tworzenie bazy danych,
 24. przyjmowanie i weryfikacja wniosków dot. pomocy materialnej dla uczniów
  (stypendia i zasiłki szkolne), przygotowywanie dokumentacji (decyzje, zestawienia, przelewy, rozliczenia z Kuratorem oświaty),
 25. przygotowanie oraz przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
2. w zakresie spraw społecznych:
a)prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, a w szczególności:
 • prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców,
 • prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności,
 • wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zameldowań i wymeldowań,
 • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, zaświadczeń i poświadczeń w sprawach rentowych i związanych z zatrudnieniem poza granicami Polski,
 • sporządzanie wymaganych przepisami prawa wykazów poborowych, przedpoborowych, dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 • nadawanie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej,
 • załatwianie pozostałych spraw obywateli wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • wydawanie, wymiana i kasowanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • prowadzenie archiwum teczek dokumentów tożsamości oraz dokumentacji ewidencyjnej,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
b) wykonywanie zadań związanych z wydawaniem decyzji dotyczących organizowania imprez masowych, zbiórek, zgromadzeń,
c) wydawanie zezwoleń na krajowe zarobkowe regularne i nieregularne przewozy osób samochodami nie będącymi taksówkami na liniach obejmujących zasięgiem wyłącznie Gminę oraz na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
d) w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 • współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych w zakresie utrzymania tych jednostek w gotowości bojowej,
 • koordynowanie systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • rozliczanie zużycia paliwa przez jednostki ochotniczych straży pożarnych,
 • współpraca z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP,
 • współpraca z Państwową Strażą Pożarną,
e) spisywanie zeznań świadków,
f) w zakresie funduszu sołeckiego - kontrola procedury określenia przez zebranie wiejskie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego i złożenia wniosku w tej sprawie,
g)udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych.
h) współpraca z sektorem pozarządowym:
 • opracowywanie rocznych planów współpracy,
 • realizacja i koordynacja czynności związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla organizacji pozarządowych ujętych w rocznych programach współpracy i budżecie Gminy,
i) wykonywanie zadań z zakresu kultury:
 • na wspieraniu i promocji inicjatyw kulturalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury,
 • organizacja, tworzenie, likwidacja placówek kultury,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością,
 • przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury,
j) wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji:
 • propagowanie, planowanie oraz koordynowanie wszystkich form kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, masowego jak również współdziałanie
  w rozwoju wychowania fizycznego dzieci j młodzieży w szkole,
 • koordynowanie, inicjowanie pomocy w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijaniu różnorodnych form rekreacji,
 • opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
k) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalanie opłat za zezwolenia,
w tym:
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży,
 • wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • naliczanie opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie decyzji o odmowie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
l) wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zgodnie z przepisami prawa, w szczególności współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz funkcjonowaniu szkolnej służby zdrowia,
m) współpraca z sołtysami, radami sołeckimi oraz sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem świetlic wiejskich,
n) organizacja wyborów do organów samorządów wiejskich,
o) opracowanie i realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, działania na rzecz tworzenia i wyznaczania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszania problemów alkoholowych,
p) opiniowanie regulaminów działań podejmowanych przez stowarzyszenia.
Do pobrania: 
PDF icon wniosek_o_wpis_do_ceidg.pdf (89.47 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zalacznik_do_ceidg_-_popr.pdf (0.59 MB)
Pobierz PDF
PDF icon instrukcja_ceidg.pdf (0.5 MB)
Pobierz PDF
Microsoft Office document icon wniosek_mlodociani.doc (36.35 kB)
Pobierz PDF
Plik nowy-wniosek-styp-szk-2019_0.docx (30.11 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zgloszenie_pobytu_stalego.pdf (0.65 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf (0.63 MB)
Pobierz PDF

Publikacja: s.ps