Grunty

Wykaz działek możliwych do sprzedaży

Poniżej prezentujemy Państwu aktualne wykazy działek, których właścicielem jest Gmina Wschowa, a które możliwe są do sprzedaży. Grunty podzielone zostały ze względu na ich możliwe późniejsze wykorzystanie. Osoby zainteresowane kupnem gruntów wymienionych w wykazie prosimy o kontakt z Biurem Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługi położonych na terenie miasta Wschowa.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej położonych na terenie miasta Wschowa.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych pod zabudowę przemysłową lub usługi położonych na terenie miasta Wschowa.


Przetargi

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, który odbędzie się dnia

20 października 2020 r. o godzinie 12.30

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1, w Sali Gotyckiej, parter.

 

 

Kompleks nieruchomości niezabudowanych położony w obrębie Wschowa, składający się z pięciu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 2297/4, 2298/4, 2299/2, 2300/2, 2311/1 o łącznej powierzchni 1,3762  ha.

Dz. 2300/2 zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00006467/5.

Dz. 2297/4 i dz. 2298/4 zapisane w księdze wieczystej ZG1W/00003735/4.

Dz. 2299/2 i dz. 2311/1 zapisane w księdze wieczystej ZG1W/00022641/7.

Brak obciążeń wieczystoksięgowych przedmiotowych działek.

Klasa gruntu: RVI, dr, RV.

Cena wywoławcza nieruchomości: 762.600,00 zł brutto (620.000,00 zł netto)

Wadium: 76.260,00 zł

 

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020.106 ze zm.).

 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część zachodnia zatwierdzonego Uchwałą XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016 r.(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r., poz. 829) przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem „1U” – tereny zabudowy usługowej.

 

Przetarg ustny nieograniczony rozpocznie się 20 października 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Sala Gotycka, parter.

 

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Banku Spółdzielczym we Wschowie, numer:
33 8669 0001 2011 0008 7258 0018
.

W tytule przelewu należy wpisać: „Przetarg ustny nieograniczony, działki nr 2297/4, 2298/4, 2299/2, 2300/2, 2311/1, imię i nazwisko osoby (osób) oraz numery PESEL lub nazwę firmy oraz numer NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”.

Wadium winno być uznane na rachunku Miasta i Gminy Wschowa najpóźniej do dnia
12 października 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014.1490 ze zmianami).

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, pokój nr 23, II piętro, tel. 655408619, email: katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl (katarzyna [dot] lorychatwschowa [dot] pl)

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020,65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014, 1490).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Miasto i Gminę Wschowa można uzyskać na stronie www.bip.wschowa.pl w zakładce RODO.

 

 

Publikacja: olek