Inspektor Ochorony Danych

Inspektor Ochrony Danych (wakat)

 
Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
 1. monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych dokumentów, procedur Urzędu i zaleceń dla przetwarzania danych, a także bieżące informowanie kierownictwa Urzędu o wnioskach,
 2. przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami oraz opracowywanie sprawozdań j zaleceń,
 3. informowanie pracowników Urzędu o ich obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych oraz przyjmowanie od nich oświadczenia o zachowaniu poufności,
 4. informowanie kierownictwa Urzędu o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych, w tym aktywne doradzanie, jakie działania powinny być podejmowane,
 5. przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń oraz przedstawianie wniosków i zaleceń kierownictwu Urzędu,
 6. organizowanie szkoleń z ochrony danych osobowych,
 7. bieżące doradzanie oraz podnoszenie świadomości osób przetwarzających danych,
 8. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, w tym przygotowywanie odpowiedzi na ich żądanie i udzielanie odpowiedzi,
 9. wsparcie pracowników w realizacji żądań osób, których dane dotyczą,
 10. monitorowanie udostępnień danych osobowych, w tym wydawanie opinii w zakresie realizacji wniosku o udostępnienie,
 11. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
 12. aktywne wsparcie kierownictwa w przypadku naruszenia poufności poprzez przygotowanie odpowiednich zaleceń działań, określenie poziomu ryzyka dla naruszenia praw i wolności, przeprowadzenie audytu, wsparcie przy zgłoszeniu naruszenia oraz udzielaniu wyjaśnień z tym związanych,
 13. nadzór nad aktualnością dokumentacji i wewnętrznych procedur zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, w tym proponowanie nowych procedur.

Publikacja: s.ps