Mieszkania

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

OGŁASZA I-SZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH LOKALI MIESZKALNYCH,

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WSCHOWA:

 

1.Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 20,00 m2 (I piętro) przy ul. Głogowskiej 15

   we Wschowie, nieruchomość zlokalizowana na działce 1723/3 o powierzchni 0, 0197 ha,

   księga wieczysta dla nieruchomości ZG1W/00016408/7;

-struktura lokalu: pokój (14,84 m2) oraz kuchnia z korytarzem (5,16 m2), do użytku wc

  o powierzchni 0, 95 m2 usytuowane na korytarzu;

-standard i stan techniczny – niski, podłoga drewniana pokryta farbą, w niektórych miejscach pokryta wykładziną, ściany pokryte tynkiem cementowo – wapiennymi powłokami malarskimi i tapetami - w złym stanie technicznym, stolarka drzwiowa –

   w złym stanie technicznym: drzwi wewnętrzne płytowe, drzwi wejściowe pełne, stolarka okienna drewniana-w złym stanie technicznym, brak instalacji centralnego ogrzewania-ogrzewanie   piecowe, układ funkcjonalny lokalu-przeciętny, w lokalu brak łazienki;

-lokal przeznaczony do generalnego remontu;

-wyposażenie lokalu w media: energia elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjnaw kuchni, instalacja gazowa, domofon;

-wg zmiany do m.p.z.p. Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru ulic: Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy (UR VII/64/15 z 28.05.2015r.) -nieruchomość położona na terenach ozn. symbolem MU/3-tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu: 27.422,00 zł+VAT(zwolniony).

  

2.Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 47,90 m2 (parter) przy ul. Moniuszki 4

    we Wschowie; nieruchomość zlokalizowana na działce 1557/11 o powierzchni 0, 1332 ha,

    księga wieczysta dla nieruchomości ZG1W/00002829/3;

-struktura lokalu: pokój 1 (20,40 m2), pokój 2 (11,60 m2), kuchnia (8,60 m2), łazienka (2,70 m2), wc (1,14 m2), przedpokój (3,46 m2);

-brak pomieszczeń przynależnych;

-standard i stan techniczny-niski, podłogi drewniane pokryte płytami wiórowymi,

 w niektórych pomieszczeniach zużytą wykładziną, ściany pokryte tynkiem cementowo-wapiennym i powłokami malarskimi, ściany i powłoki w złym stanie technicznym, drzwi wejściowe pojedyncze - w złym stanie technicznym, stolarka okienna drewniana -w złym stanie technicznym, ogrzewanie piecowe – brak instalacji centralnego ogrzewania;

-lokal do generalnego remontu;

-wyposażenie lokalu w media: energia elektryczna, instalacja gazowa, wodno- kanalizacyjna - wszystkie do wymiany;

-wg m.p.z.p.Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych (UR XX/166/08 z 14.02.2008r.) -nieruchomość położona na terenach ozn.symbolem A-111-MN-tereny zabudowy jednorodzinnej.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu: 62.579,00 zł +VAT(zwolniony).

 

3.Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 40,68 m2 (I piętro) przy ul.Niepodległości 29A

we Wschowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi; nieruchomość zlokalizowana na działkach: 980, 981, 979/1 i 979/5 o łącznej powierzchni 0, 0365 ha, księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00006554/2, składa się z budynków o numerach porządkowych: 27, 29 i 29a;

-struktura lokalu: pokój 1 (11,37 m2), pokój 2 (14,80 m2), kuchnia (11,26 m2), łazienka (3,25 m2);

-pomieszczenia przynależne: piwnica (22,42 m2), pomieszczenie gospodarcze (10,70 m2), pralnia (10,90 m2);

-standard i stan techniczny-niski, podłogi drewniane pokryte płytami wiórowymi,

  w niektórych pomieszczeniach zużytą wykładziną, ściany pokryte tynkiem cementowo- wapiennym i powłokami malarskimi-w złym stanie technicznym, stolarka drzwiowa-

  w złym stanie technicznym, stolarka okienna drewniana - w złym stanie technicznym, ogrzewanie piecowe - brak instalacji centralnego ogrzewania;

-lokal do generalnego remontu;

-wyposażenie w media: energia elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa-wszystkie do wymiany;

 - wg zmiany do m.p.z.p. Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru ulic: Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej-nieruchomość położona na terenach ozn.symbolem MU/6-tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, w ramach  której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, mieszkalno- usługowych oraz usługowych.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu: 51.711,00  zł +VAT(zwolniony).

    

Termin zgłaszania roszczeń do w/w nieruchomości upłynął w dniu 13 listopada 2019 roku.

 

Termin I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 16 grudnia 2019r. godz.10.00.

Miejsce przeprowadzenia przetargu: sala posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1 (I piętro).

Wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto należy wpłacić najpóźniej do dnia 09 grudnia 2019r. na konto w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018.

 

Dla lokali przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym wyznacza się: wysokość wadium i minimalne postąpienie:

Adres lokalu

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

Głogowska 15/4

27.422,00 zł+VAT (zw.)

2.742,20 zł

280, 00 zł

Moniuszki 4/4

62.579,00 zł+VAT (zw.)

6.257,90 zł

630, 00 zł

Niepodległości 29A/1

51.711,00 zł+VAT (zw.)

5.171,10 zł

520, 00 zł

W przetargu mogą uczestniczyć osobiście lub poprzez pełnomocników osoby fizyczne

 i osoby prawne – jeśli wpłacą wadium (wyłącznie w pieniądzu) w podanych wyżej wysokościach i w wyznaczonym terminie.

Osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis z KRS oraz pełnomocnictwo notarialne osoby reprezentującej.

W przypadku reprezentowania osób fizycznych przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo notarialne z podpisem mocodawcy.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny, jeżeli uczestnik przetargu da przynajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu – wadium zwraca się niezwłocznie, nie później jednak  niż w ciągu 3 dni roboczych na rachunek wskazany przez uczestnika przetargu.

Gmina ma maksymalnie 21 dni na dostarczenie dokumentów do kancelarii notarialnej.

Termin i miejsce podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości ustalony zostanie indywidualnie z każdym z nabywców w/w lokali. Przed dniem podpisania umowy notarialnej wylicytowaną kwotę za nabycie poszczególnych lokali pomniejszoną

o wpłacone wadium, nabywcy winni wpłacić na konto w Banku Spółdzielczym Wschowa numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do podpisania umowy notarialnej sprzedaży.

 

Wyznacza się dwa terminy oględzin przedmiotowych lokali: 25 listopada i 02 grudnia 2019r.:

- godz.14.20-lokal mieszkalny– ul.Głogowska 15/4;

- godz.14.40-lokal mieszkalny- ul.Moniuszki 4/4;

-godz. 15.00-lokal mieszkalny- ul.Niepodległości 29a/1.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje w sprawie sprzedawanych lokali można uzyskać pod numerem telefonu: 65 540 86 47 –od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30.

 

 

                                                                                                   Z up.Burmistrza

                                                                                           Marta Panicz –Szajnkenig

                                                                                                I Zastępca Burmistrza

Publikacja: olek