Referat do spraw obronnych, OC i Zarządzania Kryzysowego

Referat ds. obronnych, OC i Zarządzania Kryzysowego

Marek Solecki
Kierownik Referatu
 
Wojciech Lechowski
Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 
Marek Kapuściok
Stanowisko ds. obronnych i planowania obronnego
 
Do zakresu działania pracowników Referatu ds. Obronnych, OC i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
 1. właściwe rejestrowanie i przechowywanie dokumentów niejawnych,
 2. zapewnienie prawidłowego obiegu, udostępnianie i wydawanie dokumentów niejawnych uprawnionym osobom,
 3. klasyfikowanie informacji niejawnych,
 4. prowadzenie spraw wojskowych, z zakresu zarządzania kryzysowego i OC oraz obronnych:
 5. w zakresie powszechnego obowiązku obrony:
 6. organizacja i prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
 7. wzywanie i egzekwowanie stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej przed komisją lekarską i komisją kwalifikacyjną,
 8. współudział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
 9. w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
  • organizowanie prac i prowadzenie dokumentacji (w tym dokumentacji zespołu zarządzania kryzysowego),
  • planowanie i koordynacja działalności dotyczącej obrony cywilnej,
  • opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Gminy, koordynacja i nadzór nad opracowywaniem planów w jednostkach organizacyjnych Gminy,
  • organizacja i prowadzenie szkolenia obronnego organów kierowania, kadry kierowniczej, członków formacji OC,
  • przygotowanie i zapewnienie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń na terenie Gminy,
  • nadzór i koordynacja w zakresie opracowywania planów ewakuacji ludności oraz prowadzenia akcji ratunkowej na terenie miasta,
  • planowanie zaopatrzenia w sprzęt formacji OC oraz ludności,
  • planowanie środków finansowych na cele obrony cywilnej,
  • współdziałanie w prowadzeniu akcji ratowniczych w zakresie zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych,
  • współdziałanie w zakresie wykonania prac zabezpieczających, organizowanie drużyn ratowniczych, zarządzanie ewakuacji ludności,
  • prowadzenie magazynu OC w Urzędzie oraz magazynu przeciwpowodziowego Gminy,
 10. w zakresie spraw obronnych:
 • organizacja Systemu Kierowania Obronnością — planowanie obronne, organizacja Stałego Dyżuru Burmistrza,
 • planowanie przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia — organizacja zastępczych miejsc szpitalnych,
 • planowanie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie Gminy Wschowa,
 • prowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju — wydawanie decyzji,
 • prowadzenie akcji kurierskiej,
     11.  prowadzenie platformy sprawozdawczej Głównego Urzędu Statystycznego.

Publikacja: olek