Referat Finansów

 
 
Andrzej Korzan 
Główny Księgowy/Kierownik Referatu  
 
 
Agnieszka Strząbała
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 
 
Małgorzata Kuczkowiak
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 
 

Violetta Lisiak

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 
 
Monika Kleinschmidt 
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 
Martyna Szwarc
Pomoc administracyjna
 
 
Do zadań Referatu Finansów należy w szczególności:
 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 4. nadzorowanie i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 5. prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług, w zakresie w jakim Gmina jest podatnikiem podatku VAT,
 6. generowanie scentralizowanego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) i sporządzanie scentralizowanej deklaracji VAT,
 7. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wykonania budżetu Gminy i Urzędu,
 8. opracowywanie niezbędnych zestawień dochodów i przychodów, wydatków i kosztów dla potrzeb prowadzenia analiz ekonomicznych i finansowych,
 9. zarządzanie długiem, lokowanie wolnych środków pieniężnych w wybranych bankach,
 10. realizowanie zobowiązań i należności na podstawie przyjmowanych od pracowników merytorycznych dokumentów finansowych (umowy, faktury, noty, delegacje itp.) zgodnie z planem finansowym,
 11. kontrola prawidłowości i terminowości rozliczeń z kontrahentami,
 12. przyjmowanie oraz sprawdzanie zgodności dokumentów księgowych,
 13. dekretowanie i kompletowanie dokumentów księgowych,
 14. prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania wydatków,
 15. prowadzenie ewidencji księgowej w systemie finansowo — księgowym rachunków i rejestru faktur,
 16. terminowe dokonywanie zapłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań,
 17. kontrola nad środkami finansowymi na rachunkach bankowych w celu terminowego dokonywania zapłaty,
 18. obsługa finansowa programów unijnych, dotacji celowych i innych oraz współpraca przy ich rozliczaniu,
 19. analiza należności i zobowiązań, potwierdzanie sald,
 20. rozliczanie inwestycji zakończonych: sprawdzanie rozliczenia kosztów z dokumentami księgowymi, sprawdzanie prawidłowości dokumentu OT, LT, PT, PR oraz wprowadzanie środków trwałych na majątek Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 21. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie ich umorzenia,
 22. ustalanie zasad przeprowadzania, rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych jednostki zgodnie z obowiązującą instrukcją inwentaryzacyjną, prowadzenie księgi inwentarzowej,
 23. prowadzenie ewidencji zaliczek pracowników oraz terminowe ich rozliczanie,
 24. zwrot kaucji gwarancyjnych wraz z odsetkami,
 25. prowadzenie czynności niezbędnych do sporządzania bilansów: budżetu Gminy i jednostki po zakończeniu roku budżetowego,
 26. w zakresie funduszu sołeckiego: naliczenie wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego do wydatkowania przez poszczególne sołectwa w następnym roku budżetowym, ujęcie w uchwale budżetowej przedsięwzięć wynikających z wniosków sołectw, kontrola prawidłowości wydatkowania środków na przedsięwzięcia wskazane przez sołectwa oraz ujęcia ich w ewidencji i sprawozdawczości, złożenie wniosku przez Gminę o zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,
 27. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 28. przygotowywanie sprawozdań, zestawień, raportów oraz innych dokumentów finansowo — księgowych na potrzeby kierownictwa i organów kontrolnych,
 29. gromadzenie, kwalifikowanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów finansowych,
 30. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Zielonej Górze,
 31.  controlling finansowy urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych.
 32. wystawianie faktur za najem, dzierżawę gminnych składników majątkowych, za sprzedaż majątku Gminy.
 33. naliczanie odpisów na ZFŚS i ewidencja zdarzeń gospodarczych funduszu,
 34. nadzór finansowy nad wykorzystaniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kontrola ZFŚS,

Publikacja: olek