Referat Informatyczny

Krystian Raburski
Kierownik Referatu
 
Antoni Romanowicz
Stanowisko ds. organizacyjnych
 
Aleksander Trzciński
Stanowisko ds. informatyki

Do zadań Referatu Informatycznego należy w szczególności:

1) obsługa i zabezpieczenie łączności telefonicznej i internetowej Urzędu,

2) obsługa techniczna strony internetowej Urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej oraz platformy ePUAP,

3) przygotowywanie programów komputeryzacji Urzędu i merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem,

4) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w Urzędzie,

5) prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w Urzędzie oprogramowania komputerowego,

6) analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Urzędzie i rozliczanie ich realizacji,

7) prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników,

8) archiwizacja systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,

9) wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii,

10) zapewnianie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym, w tym wykonywanie przeglądów,

11) zapewnienie funkcjonowania systemu EZD i administrowanie systemem,

12) instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych,

13) administrowanie siecią komputerową Urzędu,

14) opracowywanie projektów i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych,

15) prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,

16) współdziałanie w planowaniu i organizacji zaopatrzenia materiałowo - technicznego,

17) zapewnienie ochrony mienia Urzędu,

18) wykonywanie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego.”

Publikacja: olek