Referat Organizacyjny

 
  
Agata Michałowka
Kierownik Referatu
 
 
Malwina Pawlak
Stanowisko ds. sekretariatu
tel. 65 540 86 5065 540 86 58, e-mail: sekretariat [dot] umigatwschowa [dot] pl
 
Iwona Szmagaj
Stanowisko ds. obsługi interesantów
tel. 65 540 86 00, e-mail: boiatwschowa [dot] pl
 
Natalia Rogozińska
Stanowisko ds. obsługi interesantów
tel. 65 540 86 00, e-mail: boiatwschowa [dot] pl
 
Małgorzata Walczakboiatwschowa [dot] pl ()
Stanowisko ds. archiwum
 
Tomasz Kowalczyk
Stanowisko ds. kancelarii
 
Małgorzata Suda
Pomoc administracyjna
 
 
 

Do zakresu działania pracowników Referatu Organizacyjnego należy
w szczególności:

1)  prowadzenie sekretariatu, zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza,

2)  udzielanie informacji o zakresie   organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych Gminy oraz trybie załatwiania spraw w Urzędzie,

3)  prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych,

4)  przygotowywanie pomieszczeń, obsługa kancelaryjna spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza,

5)  przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, bądź kierowanie ich do właściwych Kierowników,

6)  sporządzania okresowych sprawozdań Burmistrza z realizacji uchwał Rady, wykonywanych zadań oraz podejmowanych działań,

7)  prowadzenie archiwum zakładowego,

8)  prowadzenie dokumentacji z zakresu przynależności Gminy do stowarzyszeń,

9)  zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu poprzez:

a)   współdziałanie w zarządzaniu budynkami Urzędu, zlecanie i nadzorowanie prowadzonych w nich bieżących prac konserwacyjnych, porządkowych i gospodarczych,

b)   analizę kosztów funkcjonowania Urzędu, w tym ewidencję zużycia wody, prądu, gazu, itp.

c)   współdziałanie w planowaniu i organizacji zaopatrzenia materiałowo - technicznego w środki trwałe, materiały biurowe i kancelaryjne,

d)   racjonalne gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami,

e)   zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, kasowanie ich po zużyciu, prowadzenie rejestru pieczęci,

f)    prowadzenie ewidencji i rejestru kluczy,

g)   zamawianie i prenumerowanie wydawnictw, czasopism, dzienników i materiałów internetowych, zaopatrywanie w literaturę fachową.

10)   przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

11)   prowadzenie ewidencji korespondencji, delegacji, szkoleń,

12)   prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz rejestru pism wpływających do Urzędu,

13)   wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem pism i obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu, dbałość o ich wygląd,

14)   przyjmowanie wniosków interesantów do dalszego załatwienia i kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych,

15)   prowadzenie ewidencji korespondencji,

16)   przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych korespondencji wpływającej do Urzędu.

Publikacja: olek