Referat Podatków i Windykacji

 

Referat ma siedzibę pod adresem Wschowa, Pl. Zamkowy 3.
 
Łukasz Koleśnik
Kierownik Referatu
 
 
Dorota Kraska-Wolny
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
 
 
Agnieszka Kuryłło
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
 
 
Małgorzata Hauke
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
 
 
Magdalena Lubańska
Stanowisko ds. windykacji
 
 
Krystyna Tlałka
Stanowisko ds. windykacji
 
 
wakat
Stanowisko ds. kontroli (działalność godpospodarcza)
 
 
Wioleta Stupnicka-Cencora
Stanowisko ds. wymiaru podatków 
 
 
Agata Brzechwa
Pomoc administracyjna
 
Do zadań Referatu Podatków i Windykacji należy w szczególności:
 1. w zakresie księgowości podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych:
  1. przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatków,
  2. ewidencja wpływów, odpisów, przerachowań i zwrotów z tytułu podatków i opłat lokalnych, a w szczególności:
   • podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
   • podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
   • podatku od posiadania środków transportowych,
 2. przygotowywanie decyzji w sprawie przypisów, odpisów, umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty podatku od posiadania środków transportowych,
 3. aktualizowanie bazy pojazdów na podstawie informacji otrzymywanych z organu rejestrującego,
 4. prowadzenie nadzoru i rozliczanie sołtysów i inkasentów z pobranych należności z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 5. wystawianie i ewidencja upomnień na w/w należności,
 6. wystawianie tytułów wykonawczych, prowadzenie ich ewidencji i nadzorowanie ich realizacji,
 7. wnioskowanie o wpis do hipotek w zakresie wszystkich podatków, księgowanie zaległości zahipotekowanych,
 8. wnioskowanie o wpisy do rejestrów zastawów skarbowych dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych,
 9. rozliczanie i uzgadnianie wpływów z budżetem,
 10. wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych — prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
 11. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Zielonej Górze i urzędami skarbowymi,
 12. sporządzanie sprawozdań z:
  • realizacji, windykacji należności podatków i opłat,
  • zaległości podatkowych przedsiębiorców,
  • udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom,
  • nadpłat,
  • zaległości,
 13. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych,
 14. w zakresie podatków od nieruchomość, rolnego i leśnego osób fizycznych:
  • przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zwolnień w tym zakresie oraz wzorów informacji podatkowych,
  • przesyłanie przygotowanych uchwał do zaopiniowania przez UOKiK,
  • gromadzenie materiałów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku,
  • dostarczanie podatnikom i przyjmowanie informacji w sprawie podatków oraz ich weryfikacja,
  • przygotowywanie i przesyłanie decyzji ustalających i zmieniających wysokość podatku,
  • prowadzenie rejestru wymiaru, przypisów i odpisów podatku,
  • przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty, prowadzenie postępowań w tym zakresie, przygotowanie decyzji,
  • kompletowanie spraw dotyczących wnoszonych odwołań i przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  • prowadzenie spraw dotyczących należności podatkowych, dla których organem podatkowym są Urzędy Skarbowe, a które stanowią dochody Gminy, przygotowywanie w tym zakresie decyzji i postanowień,
 1. współdziałanie ze służbami geodezyjnymi w sprawach kontroli powierzchni gruntów i budynków dla prawidłowego i powszechnego opodatkowania podatkiem,
 2. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych — prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
 3. sporządzanie sprawozdań z zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku,
  a w szczególności aktualizacji ewidencji podatkowej na podstawie informacji podatkowych, zawiadomień i innych dokumentów:

  • przypisy i odpisy należności,
  • skutki obniżenia górnych stawek podatków,
  • skutki ulg, zwolnień, umorzeń,
  • skutki odroczenia, rozłożenia na raty,
  • ulg udzielonych przedsiębiorcom,
 4.  prowadzenie postępowań wyjaśniających, dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych,
 5. sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 6. sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach niezgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych informacjach i deklaracjach podatkowych,
 7. przygotowywanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych,
 8. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych,
 9. w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, osób prawnych:
  • przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatków, zwolnień oraz wzorów deklaracji podatkowych,
  • przesyłanie przygotowanych uchwał do zaopiniowania przez UOKiK,
  • przyjmowanie deklaracji podatkowych oraz ich weryfikacja,
  • przygotowywanie i przesyłanie decyzji określających wysokość podatków,
  • prowadzenie rejestru wymiaru, przypisów i odpisów, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty,
  • przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty, prowadzenie postępowań w tym zakresie, przygotowanie decyzji,
  • kompletowanie spraw dotyczących wnoszonych odwołań i przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  • sporządzanie sprawozdań cyfrowych i opisowych wynikających z zadań realizowanych na danym stanowisku,
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających, dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych,
 1. sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych z wykorzystaniem opinii biegłych,
 2. sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach niezgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych deklaracjach podatkowych,
 3. przygotowywanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych,
 4. przygotowanie projektów uchwał w sprawach: stawek opłaty targowej, inkasentów i inkasa w poborze podatków i opłat lokalnych,
 5. w zakresie ewidencji dochodów jednostki budżetowej - Urzędu:
  • ewidencja opłaty skarbowej oraz zwrot opłaty skarbowej,
  • ewidencja księgowa pozostałych dochodów,
  • rozliczanie i uzgadnianie dochodów z budżetem,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonywanych obowiązków,
 6. w zakresie windykacji:
  • windykacja należności Gminy wynikających z podatków, umów najmu, dzierżawy,
  • współdziałanie z urzędami skarbowymi, sądami i komornikami sądowymi w zakresie prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej,
 7. udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych,
 8. udzielanie informacji na temat opłaty skarbowej,
 9. naliczanie kar umownych wykonawcom na podstawie zaleceń dostarczonych przez komórki organizacyjne.
 10. prowadzenie spraw w zakresie ulg należności cywilno-prawnych i publiczno— prawnych (niepodatkowych),
 11. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
Do pobrania: 
PDF icon il-1.pdf (0.11 MB)
PDF icon zil1-01-10.pdf (37.18 kB)
PDF icon zil2-01-07.pdf (37.06 kB)
PDF icon zil3-01-05.pdf (39.27 kB)
PDF icon in-1.pdf (0.16 MB)
PDF icon zin1-01-16.pdf (41.68 kB)
PDF icon zin2-01-12.pdf (41.52 kB)
PDF icon zin3-01-11.pdf (39.38 kB)
PDF icon ir-1.pdf (0.14 MB)
PDF icon zir1-01-12.pdf (39.72 kB)
PDF icon zir2-01-08.pdf (38.77 kB)
PDF icon zir3-01-08.pdf (39.29 kB)
PDF icon dn-1.pdf (0.2 MB)
PDF icon zdn1-01-17.pdf (43.19 kB)
PDF icon zdn2-01-13.pdf (42.99 kB)
PDF icon dr-1.pdf (0.14 MB)
PDF icon zdr1-01-11.pdf (40.36 kB)
PDF icon zdr2-01-07.pdf (39.05 kB)
PDF icon dl-1.pdf (0.12 MB)
PDF icon zdl-1-01-11.pdf (37.68 kB)
PDF icon zdl2-01-06.pdf (37.56 kB)

Publikacja: s.ps