Referat Podatków i Windykacji

Referat Podatków i Windykacji:

 

Anna Bojarska-Owoc - Kierownik Referatu (zobowiązania podatkowe osób prawnych, podatek od środków transportowych), telefon: 65 540 86 37

Pracownicy:

Małgorzata Hauke (zobowiązania podatkowe osób fizycznych), telefon: 65 540 86 12,

Agnieszka Kuryłło (zobowiązania podatkowe osób fizycznych,), telefon: 65 540 86 57,

Dorota Kraska-Wolny (księgowość podatkowa), telefon: 65 540 86 10,

Magdalena Lubańska (windykacja, księgowość należności cywilnoprawnych), telefon: 65 540 86 11, 

Krystyna Tlałka (windykacja, księgowość należności cywilnoprawnych) telefon: 65 5450 86 96, 

Sylwia Prętka-Szulc (CEIDG, kontrola podatkowa)

Natalia Romanowicz (nieobecna)

Do zadań Referatu Podatków i Windykacji należy:

1.    w zakresie księgowości podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych:
1)    przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatków,
2)    ewidencja wpływów, odpisów, przerachowań i zwrotów z tytułu podatków i opłat lokalnych, a w szczególności:
a)    podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
b)    podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
c)    podatku od posiadania środków transportowych,
3)    przygotowywanie decyzji w sprawie przypisów, odpisów, umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty podatku od posiadania środków transportowych,
4)    aktualizowanie bazy pojazdów na podstawie informacji otrzymywanych z organu rejestrującego,
5)    prowadzenie nadzoru i rozliczanie sołtysów i inkasentów z pobranych należności z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
6)    wystawianie i ewidencja upomnień na w/w należności,
7)    wystawianie tytułów wykonawczych, prowadzenie ich ewidencji i nadzorowanie ich realizacji,
8)    wnioskowanie o wpis do hipotek w zakresie wszystkich podatków, księgowanie zaległości zahipotekowanych,
9)    wnioskowanie o wpisy do rejestrów zastawów skarbowych dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych,
10)    rozliczanie i uzgadnianie wpływów z budżetem,
11)    wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych – prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
12)    współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Zielonej Górze i urzędami skarbowymi,
13)    sporządzanie sprawozdań z zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a w szczególności:
a)    realizacji, windykacji należności podatków i opłat,
b)    zaległości podatkowych przedsiębiorców,
c)    udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom,
d)    z nadpłat,
e)    z zaległości,
14)    dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych;

2.    w zakresie podatków od nieruchomość, rolnego i leśnego osób fizycznych:
1)    przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zwolnień w tym zakresie oraz wzorów informacji podatkowych,
2)    przesyłanie przygotowanych uchwał do zaopiniowania przez UOKiK,
3)    gromadzenie materiałów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku,
4)    dostarczanie podatnikom i przyjmowanie informacji w sprawie podatków oraz ich weryfikacja,
5)    przygotowywanie i przesyłanie decyzji ustalających i zmieniających wysokość podatku,
6)    prowadzenie rejestru wymiaru, przypisów i odpisów podatku,
7)    przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty, prowadzenie postępowań w tym zakresie, przygotowanie decyzji,
8)    kompletowanie spraw dotyczących wnoszonych odwołań i przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
9)    prowadzenie spraw dotyczących należności podatkowych, dla których organem podatkowym są Urzędy Skarbowe, a które stanowią dochody Gminy, przygotowywanie w tym zakresie decyzji i postanowień,
10)    współdziałanie ze służbami geodezyjnymi w sprawach kontroli powierzchni gruntów i budynków dla prawidłowego i powszechnego opodatkowania podatkiem,
11)    wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych – prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
12)    sporządzanie sprawozdań z zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a w szczególności aktualizacji ewidencji podatkowej na podstawie informacji podatkowych, zawiadomień i innych dokumentów:
a)    przypisy i odpisy należności,
b)    skutki obniżenia górnych stawek podatków,
c)    skutki ulg, zwolnień, umorzeń,
d)    skutki odroczenia, rozłożenia na raty,
e)    ulg udzielonych przedsiębiorcom,
13)    prowadzenie postępowań wyjaśniających, dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych,
14)    sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych,
15)    sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach niezgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych informacjach i deklaracjach podatkowych,
16)    przygotowywanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych,
17)    dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych;

3.    w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, osób prawnych:
1)    przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatków, zwolnień oraz wzorów deklaracji podatkowych,
2)    przesyłanie przygotowanych uchwał do zaopiniowania przez UOKiK,
3)    przyjmowanie deklaracji podatkowych oraz ich weryfikacja,
4)    przygotowywanie i przesyłanie decyzji określających wysokość podatków,
5)    prowadzenie rejestru wymiaru, przypisów i odpisów, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty,
6)    przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty, prowadzenie postępowań w tym zakresie, przygotowanie decyzji,
7)    kompletowanie spraw dotyczących wnoszonych odwołań i przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
8)    sporządzanie sprawozdań cyfrowych i opisowych wynikających z zadań realizowanych na danym stanowisku,
9)    prowadzenie postępowań wyjaśniających, dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych,
10)    sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych z wykorzystaniem opinii biegłych,
11)    sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach niezgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych deklaracjach podatkowych,
12)    przygotowywanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych;

4.    przygotowanie projektów uchwał w sprawach: stawek opłaty targowej, inkasentów i inkasa w poborze podatków i opłat lokalnych;

5.    w zakresie ewidencji dochodów jednostki budżetowej - Urzędu:
1)    ewidencja opłaty skarbowej oraz zwrot opłaty skarbowej,
2)    ewidencja księgowa pozostałych dochodów,
3)    rozliczanie i uzgadnianie dochodów z budżetem,
4)    sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonywanych obowiązków, a w szczególności:
a)    z przypisów i odpisów należności,
b)    z wykonania dochodów,
c)    z zaległości,
d)    z nadpłat,
5)    dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych;

6.    prowadzenie rejestru wydanych decyzji;

7.    w zakresie windykacji:
1)    windykacja należności Gminy wynikających z podatków, umów najmu, dzierżawy,
2)    współdziałanie z urzędami skarbowymi, sądami i komornikami sądowymi w zakresie prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej;

8.    udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych;

9.    udzielanie informacji na temat opłaty skarbowej;

10.    naliczanie kar umownych wykonawcom na podstawie zaleceń dostarczonych przez Biura/Referaty;

11.    prowadzenie spraw w zakresie ulg należności cywilno-prawnych i publiczno– prawnych (niepodatkowych);

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RP.

 

Do pobrania: 
PDF icon il-1-1-_v1.pdf (0.17 MB)
PDF icon in-1-1-_v3.pdf (0.22 MB)
PDF icon ir-1-1-_v2.pdf (0.18 MB)
PDF icon zil1-01-10.pdf (37.18 kB)
PDF icon zil2-01-07.pdf (37.06 kB)
PDF icon zil3-01-05.pdf (39.27 kB)
PDF icon zin1-01-16.pdf (41.68 kB)
PDF icon zin2-01-12.pdf (41.52 kB)
PDF icon zin3-01-11.pdf (39.38 kB)
PDF icon zir1-01-12.pdf (39.72 kB)
PDF icon zir2-01-08.pdf (38.77 kB)
PDF icon zir3-01-08.pdf (39.29 kB)
PDF icon dl-1-1-_v1.pdf (0.16 MB)
PDF icon dn-1-1-_v6.pdf (0.2 MB)
PDF icon dr-1-1-_v1_.pdf (0.16 MB)
PDF icon zdl-1-01-11.pdf (37.68 kB)
PDF icon zdl2-01-06.pdf (37.56 kB)
PDF icon zdn1-01-17.pdf (43.19 kB)
PDF icon zdn2-01-13.pdf (42.99 kB)
PDF icon zdr1-01-11.pdf (40.36 kB)
PDF icon zdr2-01-07.pdf (39.05 kB)

Publikacja: s.ps