Referat Rozwoju

Referat Rozwoju

 

KIEROWNIK:  Agnieszka Tomczak, telefon: 65 540 86 66,

Pracownicy:
Dawid Jastrzębski, telefon: 65 540 86 08 

 Do zadań Referatu Rozwoju należy:

1. Pozyskiwanie funduszy:

1)    przygotowywanie wniosków pomocowych i umów związanych z ich realizacją,
2)    gromadzenie informacji oraz analiza danych dotycząca dostępnych funduszy i programów, z których można uzyskać środki na realizację zadań w Gminie,
3)    prowadzenie banku informacji o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych z wszystkich dostępnych funduszy i programów,
4)    koordynacja przygotowania aplikacji do projektów (inwestycyjnych i nieinwestycyjnych), które stanowią podstawę do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,
5)    współpraca i pomoc w przygotowaniu wniosków i aplikacji przez jednostki Gminy dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych,
6)    przygotowanie aplikacji do wybranych projektów stymulujących rozwój Gminy,
7)    kompletowanie dokumentacji (w sposób zapewniający poprawność składanych wniosków) wymaganej przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych,
8)    bieżące konsultowanie z instytucjami przyznającymi środki ze źródeł zewnętrznych poprawności sporządzanych wniosków,
9)    prowadzenie i aktualizowanie bazy danych zawierającej wykaz zadań nieinwestycyjnych i inwestycyjnych, dla których prowadzone są działania zmierzające do przygotowania wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
10)  opracowywanie sprawozdań wymaganych przez poszczególne instytucje przyznające środki, dotyczące rozliczenia i wydatkowania otrzymanych środków z przygotowania i realizacji projektów,
11)  koordynacja prac związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji wybranych obszarów Gminy,
12)  monitorowanie przygotowania oraz realizowania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz przedstawianie sprawozdań Burmistrzowi;

2. Pracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie strategii rozwoju Gminy.

3. Koordynacja obsługi inwestorów w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji na terenie gminy, w tym:
1)    współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój inwestycji oraz lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pracodawców, instytucjami rynku pracy, uczelniami, siecią centrów obsługi inwestora,
2)    tworzenie i dystrybucja oferty inwestycyjnej Gminy oraz promocja gospodarcza Gminy,
3)    opracowanie i realizacja programu aktywizacji gospodarczej Gminy,
4)    gromadzenie danych o sytuacji społeczno - gospodarczej Gminy,
5)    organizowanie spotkań z inwestorami,
6)    przygotowywanie i udzielanie informacji o ofercie inwestycyjnej oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej,
7)    identyfikacja przewag konkurencyjnych Gminy,
8)    tworzenie indywidualnej oferty wsparcia dla potencjalnych inwestorów;

4. Wykonywanie ustawowych zadań z zakresu rejestracji działalności gospodarczej, w tym prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

5. Prowadzenie doradztwa dotyczącego pozyskiwania środków pomocowych.

6. Współpraca z sektorem pozarządowym:
1)    opracowywanie rocznych planów współpracy,
2)    realizacja i koordynacja czynności związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla organizacji pozarządowych ujętych w rocznych programach współpracy i budżecie Gminy;

7. Wykonywanie zadań z zakresu rozwoju turystyki:
1)    prowadzenie działalności wspierającej rozwój turystyki,
2)    opracowywanie procedury monitorowania ruchu turystycznego na terenie Gminy,
3)    prowadzenie działalności koordynującej i nadzorującej w zakresie informacji turystycznej,
4)    organizowanie szkoleń osób obsługujących ruch turystyczny,
5)    prowadzenie ewidencji bazy turystycznej,
6)    prowadzenie rejestru innych obiektów i miejsc noclegowych na terenie Gminy;

8. Obsługa kontaktów zagranicznych.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RR

Publikacja: s.ps