Referat Zamówień Publicznych

Referat Zamówień Publicznych

Barbara Nowodworska, telefon: 65 540 86 42,
Ewa Bogusławska, telefon: 65 540 86 42,

Do zadań Referatu należą:

1. Działania dotyczące stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych wynikających z Prawa Zamówień Publicznych oraz poniżej progów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych, w tym:
1)    wykonywanie czynności niezbędnych dla dokonania wyboru trybu zamówienia publicznego,
2)    opracowywanie, na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektorów Biur i Kierowników Referatów harmonogramów udzielania zamówień publicznych,
3)    przyjmowanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych,
4)    wnioskowanie do Burmistrza o powołanie komisji przetargowych,
5)    przesyłanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych i Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
6)    udział w pracach komisji przetargowej,
7)    prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
8)    obsługa organizacyjna – techniczna prac komisji przetargowej,
9)    wydawanie i przesyłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
10)    udostępnianie protokołów postępowań o udzielenia zamówienia wraz z jego załącznikami,
11)    przechowywanie i archiwizacja dokumentacji przetargowej,
12)    opracowywanie projektów i aktualizacji regulaminów udzielania zamówień publicznych,
13)    prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie,
14)    prowadzenie rejestru umów zawartych w ramach zamówień publicznych,
15)    prowadzenie zamówień poniżej progów wynikających z Prawa Zamówień Publicznych,
16)    przygotowywanie sprawozdań w zakresie zamówień publicznych,
17)    współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach zamówień publicznych,
18)    udzielanie informacji, wyjaśnień i porad w zakresie zamówień publicznych.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RZP.

 

Publikacja: s.ps