Stanowisko - Informatyk

Krystian Raburski
Stanowisko - Informatyk 
 
Do zadań Stanowiska-Informatyk należy w szczególności:
 1. obsługa administracyjna strony internetowej Urzędu, Biuletynu Informacji Publiczne oraz platformy ePUAP,
 2. przygotowywanie programów komputeryzacji Urzędu i merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem,
 3. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych   i dopuszczonych do stosowania w Urzędzie,
 4. prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w Urzędzie oprogramowania komputerowego,
 5. analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Urzędzie i rozliczanie ich realizacji,
 6. prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników,
 7. archiwizacja systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,
 8. wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii,
 9. zapewnianie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym, w tym wykonywanie przeglądów,
 10. zapewnienie funkcjonowania systemu EZD i administrowanie systemem,
 11. instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych,
 12. administrowanie siecią komputerową Urzędu,
 13. opracowywanie projektów i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych,
 14. prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,
 15. wykonywanie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego.

Publikacja: olek