Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
pracownicy:

Małgorzata Masłowska  (Kierownik USC), telefon: 65 540 86 33

Aneta Zakrzewska (Z-ca Kierownika USC), telefon: 65 540 86 33

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1.    Sporządzanie i rejestracja aktów stanu cywilnego:
1)    urodzeń,
2)    małżeństw,
3)    zgonów;

2.   Pprzyjmowanie oświadczeń wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
3.   Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz decyzji wynikających z prawa o aktach Stanu Cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4.   Prowadzenie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów.
5.   Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.
6.   Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
7.   Korespondencja z placówkami konsularnymi w sprawach stanu cywilnego.
8.   Udzielanie ślubów.
9.   Transkrypcja aktów zagranicznych.
10.  Uzupełnianie aktów, prostowanie błędów, dokonywanie wzmianek i przypisków.
11.  Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.
12.  Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk.
13.  Organizacja Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz 100-lecia urodzin.

Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu spraw używa symbolu USC.

Publikacja: s.ps