Urząd Stanu Cywilnego

 

Małgorzata Masłowska 
Kierownik USC
 
Aneta Zakrzewska
Zastępca Kierownika USC
 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
 1. sporządzanie i rejestracja aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów,
 2.  przyjmowanie oświadczeń wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 3. wydawanie zaświadczeń, wynikających z prawa o aktach Stanu Cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 4. prowadzenie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów,
 5. prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,
 6. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
 7. korespondencja z placówkami konsularnymi w sprawach stanu cywilnego,
 8. udzielanie ślubów,
 9. transkrypcja i odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego, sporządzonych za granicą
 10. uzupełnianie, prostowanie treści aktów stanu cywilnego oraz dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
 12. wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
 13. organizacja Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz 100-lecia urodzin.
Do pobrania: 

Publikacja: s.ps